วัดสวรรค์ธาราม

ประวัติ วัดสวรรค์ธาราม

วัดสวรรค์ธาราม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๒ นายแสงเป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดจำนวนเนื้อที่ ๔๕ ไร่ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสนาม ภทฺทปญฺโญ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งานโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๔๔๗๓ ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก น        อกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดสวรรค์ธาราม

พระอธิการสนาม ภทฺทปญฺโญ

วัตถุมงคล วัดสวรรค์ธาราม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๑๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๓

ที่อยู่ วัดสวรรค์ธาราม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๕๖๐๕ ๒๘๓๐