วัดชอนทุเรียน

ประวัติ วัดชอนทุเรียน

วัดชอนทุเรียน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๙ มกราคมพ. ศ. ๒๕๒๗ เป็นพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองอำเภอตากฟ้าที่ยังจัดสรรที่ดินไม่ได้ เป็นพื้นที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคม โดยอยู่ในที่ดินของสมาชิกนิคมชื่อนายทิม ปทุมศาลา ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีจิตศรัทธาเป็นมีที่ธรณีสงฆ์ โดยมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๕๐ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๔๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการจำเริญ ปุญฺญวฑฺฒโน

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๐๗๑๒ / ๒๖๒๔

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดไร่เกษตร
  • ทิศใต้: จดชุมชนบ้านชอนทุเรียน
  • ทิศตะวันออก: จดไร่เกษตรกร
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดชอนทุเรียน

พระอธิการจำเริญ ปุญฺญวฑฺฒโน

วัตถุมงคล วัดชอนทุเรียน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๑๖ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒

ที่อยู่ วัดชอนทุเรียน

A: บ้านชอนทุเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: