อำเภอแม่เปิน

วัดทั้งหมดในอำเภอแม่เปิน

อำเภอแม่เปิน

วัดเขามะตูม

วัดเขามะตูม ตั้งอยู่เขามะตูม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดคลองโพธิ์พัฒนา

เลขที่ ๑๘๖ บ้านหนองผวา หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่เป็นอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดโนนสมบูรณ์

เลขที่ ๑๐๐ / ๑ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดประดู่งาม

เลขที่ 5 บ้านประดิ่งาม หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดพนาสวรรค์

บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดแม่กะสี

บ้านแม่กะสี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดลานชัยสามัคคี

เลขที่ ๘ บ้านลานหมู่ที่ ๒๒ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดศรีสว่างอารมณ์

เลขที่ ๕ บ้านตลุกตาสาม หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดสิมมาวนาราม

วัดสิมมาวนาราม ตั้งอยู่บ้านท่ามะกรูด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดใหม่ไทรทอง

วัดใหม่ไทรทอง ตั้งอยู่บ้านใหม่ไทรทอง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอแม่เปิน

วัดใหม่คลองเจริญ

วัดคลองเจริญ ตั้งอยู่บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์