วัดหนองโพธิ์ศรี

ประวัติ วัดหนองโพธิ์ศรี

 วัดหนองโพธิ์ศรี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ การสร้างวัดหนองโพธิ์ศรี   ต่อมา นายรส ถาวรชาติ เป็นผู้นำชาวบ้านตั้งหมู่บ้านบริเวณหนองน้ำมีต้นโพธิ์ ชื่อว่า "บ้านหนองโพธิ์ศรี" ต่อมา กำนันไกรสร ถาวรชาติ เป็นดำเนินการสร้างวัดตั้งวัดและตั้งชื่อว่า“ วัดหนองโพธิ์ศรี”  

งกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา      น.ส.๓ ก. เลขที่ ๑๘๐๖     มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม ทรงจั่ว  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดหนองโพธิ์ศรี

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๑๐๐ นิ้ว               สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔

ที่อยู่ วัดหนองโพธิ์ศรี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๕ ๔๖๒๙ ๓๗๔๓