วัดน้ำทรง

ประวัติ วัดน้ำทรง

 วัดน้ำทรง ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๒๓ วัดน้ำทรง ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำทรงเลขที่ ๕๕ มีพระวินัยธรรม (หริ่ม) เป็นเจ้าอาวาสหลังจากนั้นประมาณปี พ. ศ. ๒๕๐๑ ประชาชนได้ร่วมกันบูรณะวัดขึ้นมาอีกครั้ง ปี พ. ศ. ๒๕๓๑ ได้ขออนุญาตตั้งวัดได้ชื่อว่า วัดน้ำทรง มีพระอธิการวิเชียร อุตฺตโมเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๓๒-๒๕๔๕ และพระอธิการอำนวย กุสลานนฺโท พ. ศ. ๒๕๔๘-ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๔๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการอำนวย กุสลานนฺโท 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๙๘ ตารางวา ส. ค. ๑ เลขที่ ๑๖๙   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดหนองน้ำทรง
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดน้ำทรง

พระอธิการอำนวย กุสลานนฺโท

วัตถุมงคล วัดน้ำทรง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๐ นิ้ว สูง ๑๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ 

ที่อยู่ วัดน้ำทรง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ บ้านน้ำทรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๒๑๗ ๑๗๔๓