วัดเกรียงไกรกลาง

ประวัติ วัดเกรียงไกรกลาง

วัดเกรียงไกรกลาง ตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๑๗๔ เดิมเรียกว่า วัดเชียงกายหรือวัดเชียงกราย หรือวัดเชียงไกรต่อมาได้เปลี่ยนเป็น วัดปากน้ำ และวัดใหญ่ ครั้นเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จทางชลมรรค ได้ทอดพระเนตรเห็นวัดน้ำท่วมจึงพระราชทานนาม ว่าวัดคงคา หรือคงคาราม ต่อมานายทัพ สุวรรณกนิษฐ์ กำนันในสมัยนั้น ได้รับพระราชทานนามว่า ขุนเกรียงไกร กำหราบพาล จึงได้เปลี่ยนเป็นตำบลเกรียงไกร และวัดคงคาราม ได้เปลี่ยนเป็นวัดเกรียงไกรกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของตำบล จนถึงทุกวันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๒๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕. ๔๐ เมตรยาว ๓๔ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรุตติจิตตาภรณ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖๑ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตารางวาสด. 9 เลขที่ ๑ อุโบสถ กว้าง ๗. ๑๓ เมตรยาว ๑๙. ๕๐ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๔ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗.๙๙ เมตรยาว ๒๒. ๔๖ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๓๗๕ เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๐ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๖.๙๐ เมตรยาว ๑๗.๔๐ เมตร ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๔. ๕ เมตรยาว ๔๒. ๕๐ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลังศาลาธรรมสังเวช

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดหนองน้ำราชมนต์
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำน่าน

เจ้าอาวาส วัดเกรียงไกรกลาง

พระครูนิรุตติจิตตาภรณ์

วัตถุมงคล วัดเกรียงไกรกลาง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้วพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๙๙ นิ้วสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ เจดีย์ ๖ องค์มณฑป ๓ หลัง ซุ้มพระสังกัจจายน์ ๑ ซุ้มเก๋งจีน ๑ หลัง

ที่อยู่ วัดเกรียงไกรกลาง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ ๕ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๕ ๔๑๔๓