วัดคลองน้ำโจน (พรมรังษี)

ประวัติ วัดคลองน้ำโจน (พรมรังษี)

วัดคลองน้ำโจน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๐ โดยมีพระมหามั่น กิตฺติโกเป็นผู้นำในการก่อสร้างวัด ร่วมกับญาติโยมหลายคน เดิมเรียกว่า “ วัดพรมรังษี ” 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒๗ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ จำนวน ๓ หลัง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖0 เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนคลองน้ำโจน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดคลองน้ำโจน (พรมรังษี)

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว สูง ๑๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว สูง ๑๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูป ๑ องค์ ประดิษฐานด้านคลองน้ำโจน 

ที่อยู่ วัดคลองน้ำโจน (พรมรังษี)

A: ตั้งอยู่บ้านคลองน้ำโจน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: