วัดเขาแม่กระทู้

ประวัติ วัดเขาแม่กระทู้

วัดเขาแม่กระทู้ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสังฆรักษ์ อาจารคุโณ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา ที่ดิน สปก.   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖. ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย ๒ ชั้น  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนเขาแม่กระทู้
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเขาแม่กระทู้

พระครูสังฆรักษ์ อาจารคุโณ

วัตถุมงคล วัดเขาแม่กระทู้

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๘ นิ้ว สูง ๕๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓  

ที่อยู่ วัดเขาแม่กระทู้

A: ตั้งอยู่บ้านเขาแม่กระทู้ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: