วัดหนองละมาน

ประวัติ วัดหนองละมาน

วัดหนองละมาน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๗๙๐  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง  ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดหนองละมาน

มี พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๒ นิ้ว สูง ๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๘๐ 

ที่อยู่ วัดหนองละมาน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: