วัดเกตุคีรี

ประวัติ วัดเกตุคีรี

วัดเกตุคีรี ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีนายเกตุเป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด เนื่องจากวัดตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาจึงได้เรียกว่า“ วัดเกตุคีรี” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยุตสมาธิวัตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวาสค. ๑ อุโบสถ กว้าง 6 เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๑ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓๒ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓๒ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของทหาร
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขา
  • ทิศตะวันตก: จดถนนพหลโยธิน

เจ้าอาวาส วัดเกตุคีรี

พระครูนิยุตสมาธิวัตร

วัตถุมงคล วัดเกตุคีรี

มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้วสูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๕๔ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ 

ที่อยู่ วัดเกตุคีรี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ บ้านบ่อดินสอพองถนนพหลโยธินหมู่ที่ ๗ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๙๕๗ ๙๑๓๖