วัดบ้านคลอง

ประวัติ วัดบ้านคลอง

วัดบ้านคลอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๐๕๙๔ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๔๙ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๓๔๕๕๒ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารไม้ทรงไทยโบราณ หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดบ้านคลอง

มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๙๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว ๖๙ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีพระพุทธรูปทองเหลืองจำนวน ๑๓ องค์

ที่อยู่ วัดบ้านคลอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๙ บ้านคลอง ถนนบ้านคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๗๓ ๒๖๕๖