วัดยางโทน

ประวัติ วัดยางโทน

วัดยางโทน ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๑๘๖๕ เดิมเรียกว่า“ วัดฉิมพลียางโทน” สันนิษฐานว่าสร้างสมัยสุโขทัยลักษณะพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณวัดเป็นดินทราย เนื่องจากวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่จากคำบอกเล่าว่า คฤหบดีมีภรรยาสองคน เมื่อภรรยาหลวงมีลูกชายอายุครบอุปสมบท จึงได้สร้างวัดขึ้นคือวัดฉิมพลียางโทน ต่อมาภรรยาน้อยมีบุตรชาย เมื่อใกล้อายุครบอุปสมบทภรรยาน้อย ขอให้สามีสร้างวัดขึ้นเรียกว่าวัดศรีสุวรรณคนสมัยนั้นเรียกกันว่า“ วัดเมียหลวงเมียน้อย "เพราะมีเขตวัดติดกัน และบางคนเล่าว่าเป็น" วัดพี่วัดน้อง” เพราะมีพี่น้องเป็นพ่อค้ามาจากเมืองจีนสร้างวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา วัดยางโทน เดิมเรียกว่า“ วัดฉิมพลียางโทน” เนื่องจากนางงิ้ว ซึ่งเป็นชาวจีนได้มาทำการบูรณะในสมัยรัตนโกสินทร์ และที่ได้นามว่า วัดยางโทน” เพราะในสมัยนั้นบริเวณที่สร้างวัดมีต้นยางอยู่ต้นเดียว วัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมในภายหลังคือตั้งแต่ปี. ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นมา มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในวัด ปัจจุบันเป็นที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๑๙๕๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๖ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการธวัชชัยอิสฺสโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๗ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๗๙๙ อุโบสถ  กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๑๙๕๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๑ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๙๕ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔๑ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๗  วิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว 5 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินวัดศรีสุวรรณ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดยางโทน

พระอธิการธวัชชัยอิสฺสโร

วัตถุมงคล วัดยางโทน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๔๔ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๑๙๕๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๓ นิ้วสูง ๔๔ นิ้ว สร้างเมื่อพศ. ๒๔๙๕

ที่อยู่ วัดยางโทน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓ / ๒ ถนนนครสวรรค์-โกรกพระหมู่ที่ ๒ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: