วัดโคกกระถิน

ประวัติ วัดโคกกระถิน

  วัดโคกกระถิน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ มีนามตามชื่อของหมู่บ้านโคกกระถิน ซึ่งมีพื้นที่สูง และมีต้นกระถินขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก มีหนองน้ำ ๔ แห่งด้วยกันคือ หนองจาน หนองหนอน หนองแก หนองผักบุ้ง ดังนั้นสถานที่นี้จึงเรียกว่า หมู่บ้านโคกกระถิน ซึ่งมีคุณตาบุญ คุณยายเลี่ยม หล้าเพ็ง เป็นผู้ถวายที่ดิน จํานวนเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา ให้สร้างวัดโคกกระถิน ได้สร้างขึ้นเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเวลา ๘๐ ปี โดยมีพระนิมิตโยดมเป็นเจ้าอาวาส ในสมัยนั้น ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดโคกกระถิ่นและเป็นเจ้าคณะตําบลรูปแรกของตําบลวังใหญ่ จนกระทั่งมรณภาพ ปัจจุบันพระไพโรจน์ ฉพุทธมโม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโคกกระถิน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๑๒๕  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นอาคารไม้   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียนวัดโคกกระถิน

วัตถุมงคล วัดโคกกระถิน

มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้ว สูง ๘๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจําลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๙๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

ที่อยู่ วัดโคกกระถิน

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตําบลวังใหญ่ อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๓๙๕๘ ๐๗๙๓