วัดบริรักษ์ประชาสาร

ประวัติ วัดบริรักษ์ประชาสาร

  วัดบริรักษ์ประชาสาร ตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๔ เดิมที่ชาวบ้านได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ และมีการสร้างถนนบริเวณที่สร้างวัด และหมู่บ้านเดิมจึงได้อพยพมาบริเวณที่ตั้งหนองน้ำชาวบ้านเรียกว่า“ หนองแมว "ด้วยเหตุนี้จึงตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า“ วัดหนองแมว” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๔ การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษามาตั้งอยู่ในวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเพ็ชร จนฺทมโล  

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑๕ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง ๖ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒ อุโบสถ กว้าง ๘ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๕ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๐ เมตรสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดหนองน้ำสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินการครอบครองเลขที่ ๓๓-๓๕
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินการครอบครองเลขที่ ๓๕
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินการครอบครองเลขที่ ๓๓

เจ้าอาวาส วัดบริรักษ์ประชาสาร

พระอธิการเพ็ชร จนฺทมโล

ที่อยู่ วัดบริรักษ์ประชาสาร

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๙ บ้านหนองแมว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: