วัดเขาถ้ำพระ

ประวัติ วัดเขาถ้ำพระ

วัดเขาถ้ำพระ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๒๓ การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม      เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ  พระอธิการยงยุทธ์อิสฺสรธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๖๖ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑, ๘๖... 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเขาถ้ำพระ

พระอธิการยงยุทธ์อิสฺสรธมฺโม

วัตถุมงคล วัดเขาถ้ำพระ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๓๙ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ. ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕ เมตรยาว ๓๐ เมตร

ที่อยู่ วัดเขาถ้ำพระ

A: บ้านเขาถ้ำพระ หมู่ที่๘ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๘๑๖ ๑๐๔๖