วัดไพศาลี

ประวัติ วัดไพศาลี

วัดไพศาลี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗   เริ่มก่อสร้างโดย๑. พ่อกอบแม่ผันนามโสวรรณ   ๒. พ่อคงบัวรอด ๓. พ่อใหญ่ตรีจันทร์ ๔. พ่อเกริกแม่เงินบัวจันทร์ ๕ แม่พรมบัวรอด ๖. พ่อเลียบแม่ขาวพลอยสวรรค์ ๗. พ่อเหลือบแม่สายมิ่งขวัญ ๘. นายบุญชูนางเชิญนามโสวรรณ ๙. ผู้ใหญ่กองรุ่งเรืองศรี  ได้ร่วมกันปรึกษาหารือร่วมกันดำเนินการก่อสร้างวัดไพศาลี โดยการซื้อที่ดินของ นายปล้อง ขวัญพุทโธ ๕ ไร่ และนายปล้อง บริจาคให้อีก ๑ ไร่ รวมเป็น ๖ ไร่ และได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเสนาสนะให้เหมาะสมกับเป็นที่อยู่จำพรรษาของพระภิกษุ สามเณร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑                 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๑๒๖    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๑๓๘, ๑๔๗๘๘, ๙๑๓๓, ๙๔๗๒อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง  วิหาร กว้าง ๖. ๑๐ เมตร ยาว ๖. ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘     นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดไพศาลี

พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ

วัตถุมงคล วัดไพศาลี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔  วัดไพศาลี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗  

ที่อยู่ วัดไพศาลี

A: ตั้งอยู่บ้านห้วยน้ำลาดเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: