วัดพุสว่าง

ประวัติ วัดพุสว่าง

วัดพุสว่าง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ. ศ. ๒๕๑๕ นายคำ ทองดี ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นมาในหมู่บ้าน และร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านได้สร้างวัดพูสว่างขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๔๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระบุญยัง จนฺทปโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๗๕

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ราชพัสดุ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดสระน้ำสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดพุสว่าง

พระบุญยัง จนฺทปโม

วัตถุมงคล วัดพุสว่าง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ – พระพุทธรูปสร้างด้วยปูน ตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๐๕ ขนาด กว้าง ๑๐๔ นิ้ว สูง ๑๖๗ นิ้ว

ที่อยู่ วัดพุสว่าง

A: เลขที่ ๒ / ๑ บ้านพุมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: