วัดหลังเขา

ประวัติ วัดหลังเขา

 วัดหลังเขา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๓๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบบริเวณเชิงเขาช่องแคโดยมีพระครูนิเทศธรรมาวุธ (หลวงพ่อบัวเผื่อนวิสุทธสีโล) เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดหลังเขา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๓๒ ได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์หลวงพ่อมรณภาพ ลงเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ต่อมาพระมหาสมบัติปริปุณโร ซึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อบัวเผื่อนได้เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และได้ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์วิหารกุฏิสงฆ์เป็นต้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๕๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๔ เมตรยาว ๓๐ เมตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๗๓๒  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ วิหาร   กว้าง ๖ เมตรยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๓๒ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มีโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขาช่องแค
  • ทิศใต้: จดถนนอินทร์บุรี-ตากฟ้า
  • ทิศตะวันออก: จดตลาดช่องแค
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้านหนองไก่หล่อ

เจ้าอาวาส วัดหลังเขา

พระมหาสมบัติปริปุณฺโณ

วัตถุมงคล วัดหลังเขา

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้วสูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓

ที่อยู่ วัดหลังเขา

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘ บ้านหลังเขา หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: