วัดหนองตะโก

ประวัติ วัดหนองตะโก

วัดหนองตะโก ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ลุ่มโดยมีนางสนอง บุญทันเรือง เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการนิรันต์ สีลสาโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวาโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๕๕๕๙ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๕ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๗๔๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๓ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินว่างเปล่า
  • ทิศตะวันออก: จดที่ธรณีสงฆ์ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๗๔๙
  • ทิศตะวันตก: จดคลองอนุสาสนันท์

เจ้าอาวาส วัดหนองตะโก

พระอธิการนิรันต์ สีลสาโร

วัตถุมงคล วัดหนองตะโก

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้วสูง ๑๑๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕

ที่อยู่ วัดหนองตะโก

A: เลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: