วัดหัวถนนเหนือ

ประวัติ วัดหัวถนนเหนือ

วัดหัวถนนเหนือ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๙ มีนามตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเขตวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว ๑๔ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระอธิการสมคิด จนฺทสโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๐๒ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จํานวน ๙ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง     

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทุ่งนา
  • ทิศใต้: จดหมู่บ้านหัวถนนเหนือ
  • ทิศตะวันออก: จดทุ่งนา
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสายท่าตะโก-นครสวรรค์

เจ้าอาวาส วัดหัวถนนเหนือ

พระอธิการสมคิด จนฺทสโร

วัตถุมงคล วัดหัวถนนเหนือ

มี พระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ

ที่อยู่ วัดหัวถนนเหนือ

A: เลขที่ ๑ หมู่ที่ 1 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: