วัดทับกฤชกลาง

ประวัติ วัดทับกฤชกลาง

วัดทับกฤชกลาง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๓ เริ่มสร้างวัดได้ขนานนามว่า“วัดสังฆรังสฤติยาราม” โดยมีพระภิกษุ ๔ รูปซึ่งเป็นพี่น้องกันอุปสมบทอยู่ที่วัดทับกฤชใต้ และได้ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นในหมู่บ้านภิกษุทั้ง ๔ รูปมีนามว่า พระสังวาล นนฺทโก พระสังวร คุณวนฺโต พระใหม่ และพระลำดวนตระกูลเกตุเดชา) มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๕๗ รูปทางวัดได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประถมขึ้นภายในวัด เนื้อที่ ๕ ไร่และให้ทางราชการสร้างถนนผ่านวัดประมาณ ๑ ไร่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๗  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒  นอกจากนี้มีการสอนธรรมศึกษา เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๙ และเปิดศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๔  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชนและทางรถไฟ
  • ทิศตะวันออก: จดทางรถไฟสายเหนือ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดทับกฤชกลาง

พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ

วัตถุมงคล วัดทับกฤชกลาง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔๐ นิ้วสูง ๑๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๙๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๓ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดทับกฤชกลาง

A: เลขที่ ๑ บ้านทับกฤชหมู่ที่ ๓ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: โทรศัพท์ ๐ ๕๖๒๘ ๙๑ ๑๐, ๐ ๕๖๒๘ ๙๐๘๑ โทรสาร ๐ ๕๖๒๘ ๙๑๑๐