วัดหลาสะแก

ประวัติ วัดหลาสะแก

วัดหลาสะแก ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงมีทางรถไฟ สายเหนืออยู่ทางทิศตะวันตก มีนามตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้มีต้นสะแกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีนายน้อย จันทร ได้บริจาคที่ดินสร้างวัดและโรงเรียน เนื้อที่ ๑๔ ไร่เศษได้เริ่มสร้างวัดมาตั้งแต่ประมาณพ.ศ. ๒๔๘๖ เดิมมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในที่วัด ปัจจุบันไม่มีโรงเรียนแล้ว โดยมีพระครูบุญสม สิริธมฺโม เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่เริ่มสร้างวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทองอินทร์ ติกฺขวีโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๕๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๙๘ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๓ ไร่ ๘๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๑๐๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตรยาว ๒๑ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยหอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๔ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๘.๓๙ เมตร ยาว ๙. ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๒๒ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๒ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนบ้านหลาสะแก
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางรถไฟสายเหนือ

เจ้าอาวาส วัดหลาสะแก

พระอธิการทองอินทร์ ติกฺขวีโร

วัตถุมงคล วัดหลาสะแก

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๗๓ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๓ นิ้วสูง ๗๐ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระสังกัจจายน์ ๑ องค์, พระสีวลี ๑ องค์, พระพุทธชินราชจำลอง ประดิษฐานที่หอสวดมนต์จำนวน ๔ องค์ที่ศาลาพักศพ ๑ องค์

ที่อยู่ วัดหลาสะแก

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๒ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: