อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดทั้งหมดในอำเภอเมืองนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดกลางแดด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านกลางแดด หมู่ที่ ๔ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเกตุคีรี

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ บ้านบ่อดินสอพองถนนพหลโยธินหมู่ที่ ๗ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์)

ตั้งอยู่บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ ๑ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเกรียงไกรกลาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ ๕ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเกรียงไกรใต้

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเกรียงไกรเหนือ

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑ บ้านท่าดินแดง ถนนทางหลวง ๒๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเกาะแก้ว

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑ บ้านจังหยวก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดบ้านแก่ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ บ้านแก่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดยาง

ตั้งอยู่บ้านวัดยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดวังหยวกใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเกาะหงษ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ บ้านเกาะหงส์ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดตะเคียนเลื่อน

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ บ้านตะเคียนเลื่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดวังยาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านวังยางหมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเขมราษฎร์

ตั้งอยู่บ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดภัทรสิทธาราม

ตั้งอยู่บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดสังฆมงคล

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดสุบรรณาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดหนองปลิง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเขามโน

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ บ้านเขามะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเขาเรือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านเขาเรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดดอนงาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ บ้านดอนงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเนินมะขามงาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ บ้านเนินมะขามงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดบริรักษ์ประชาสาร

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๙ บ้านหนองแมว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดบวรประชาสัคค์

ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน บ้านหนองบอนหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดวังสวัสดี

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดศรีประชาสรรค์

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนพหลโยธินหมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดสมานประชาชน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านหนองตระคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนพหลโยธินหมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดหนองกระโดน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดอมรประสิทธิ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ ๒ บ้านโปร่งดินแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเขาฤาษีเวฬุวัน

ตั้งอยู่บ้านศรีอุทุมพร หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดบ่อพะยอม

ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้านบ่อพะยอม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดบวรประชาราษฎร์

ตั้งอยู่บ้านหนองเบน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดผาแดง

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓๐ บ้านผาแดงหมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดศรีอุทุมพร

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ บ้านวังเดื่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดสวรรค์ธาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดสวรรค์ประชากร

วัดสวรรค์ประชากร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านถนนโค้ง ถนนพหลโยธินหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดสันติธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดหนองกระทุ่ม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดหนองโรง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดอัมพวัน

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดคลองคาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ บ้านบึงเสนาท หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดคีรีวงศ์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๖/๑ ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านเขาขาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดไทรใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๔ ถนนไกรสีห์เหนือ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดปากน้ำโพใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๔ / ๒ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดพรหมจริยาวาส

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดพุทธมงคลนิมิต

ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดคีรีสวรรค์

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดบ้านไร่

ตั้งอยู่บ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดพระนอน

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดพุชะพลูใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านพุชะพลูใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดรังงาม

หมู่ที่ ๔ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดราษฎร์เจริญ

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดราษฎร์บำรุง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดศรีมงคล

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๘ บ้านปากดง หมู่ที่ ๙ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดศรีวรรณาราม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดศรีเจริญธรรม

ตั้งอยู่บ้านพุชะพลู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดจอมคีรีนาคพรต

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดป่าเรไลย์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑ บ้านถือน้ำหมู่ที่ ๒ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเทพสามัคคีธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๐ บ้านเกาะตาเทพ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดนิเวศวุฒาราม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดยางงาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดท่าทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓ บ้านท่าทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดยางโทน

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ / ๒ ถนนนครสวรรค์-โกรกพระหมู่ที่ ๒ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดวังไผ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดศรีอัมพวัน

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ บ้านท่าตาปุ๋ย หมู่ที่ ๑ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดสันคู

ตั้งอยู่บ้านสันคู ถนนสันคู-วังไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดท่าพระเจริญพรต

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดบึงน้ำใส

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดท่าล้อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ บ้านท่าล้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดหัวถนน

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดไทรเหนือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ / ๒ บ้านวัดไทรเหนือ ถนนโกสีย์หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดบางม่วง

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ บ้านม่วงหมู่ที่ ๒ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดพระบางมงคล

ตั้งอยู่บ้านพระบางมงคล ถนนจักวาลหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดวังหิน

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวัดไทรอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดหาดทรายงาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ ถนนรังสิโยทัย หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดหนองถ่าน

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓/๑ บ้านหนองถ่าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดปากน้ำโพเหนือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้านคลองวังทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดสโมสร

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดสุคตวราราม

วัดสุคตวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ ถนนสวรรค์วิถี หมู่ที่ ๙ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดศรีสุวรรณ

วัดศรีสุวรรณ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ บ้านท่าตาปุ๋ย หมู่ที่ ๑ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดวรนาถบรรพต

เลขที่ ๑๘๘ ถนนธรรมวิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดโพธาราม

วัดโพธาราม ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ สาเหตุ คือ เป็นวัดที่มีสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ทั้งนักธรรมและบาลี ซึ่งเป็นสำนักเรียนดีเด่นและตัวอย่าง อีกทั้งมีพระภิกษุ – สามเณรเป็นจำนวนมาก มีที่ธรณีสงฆ์ครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดปากน้ำโพใต้

วัดปากน้ำโพใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๔ / ๒ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดนครสวรรค์

ตั้งอยู่เลขที่ 702 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดท่าดินแดง

บ้านท่าดินแดง ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  ๖๐๐๐๐

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดทัพชุมพล

วัดทัพชุมพล ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ บ้านทัพชุมพล หมู่ที่๑ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัดบน (เทพสถาพร)

หมู่บ้านหนองเสน-สระงาม หมู่11 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์