วัดท่าดินแดง

ประวัติ วัดท่าดินแดง

วัดท่าดินแดง สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๗๑ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มริมน้ำ ทำให้ประสบปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องทุกปี จึงต้องบูรณะอาคารต่างๆที่ชำรุดทรุดโทรม รวมถึงก่อสร้างอุโบสถเพื่อให้มีความสูงพ้นระดับน้ำท่วม มีเสนาสนะสำคัญ อาทิ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๕ นิ้ว หล่อด้วยทองเหลือง ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเททองหล่อ เมื่อปี ๒๕๕๓ ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำอุโบสถ ปัจจุบันมีพระครูนิทัศน์ธรรมสถิต เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา ๑๐ รูป สามเณร ๑ รูป

เจ้าอาวาส วัดท่าดินแดง

พระราชรัตนเวที

ที่อยู่ วัดท่าดินแดง

A: บ้านท่าดินแดง ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  ๖๐๐๐๐
T: