วัดประจันตคีรี

ประวัติ วัดประจันตคีรี

วัดประจันตคีรี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างวัดโดยบริจาคทุนทรัพย์ โดยมีนายมงคล ชูทอง นายจับ ศรีบรรเทา นายสุดตา สังฆทิพย์ เป็นผู้นำชักชวนชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์สร้างกุฏิขึ้นมาหนึ่งหลัง งบประมาณในการสร้างประมาณ ๕๐, 000 บาท และนายถมิตร พงษ์สาโรจน์ เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน ๑๐ ไร่ ต่อมา นายมงคล ชูทองได้นิมนต์พระภิกษุมาจำพรรษา  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุ บันคือ พระอธิการประวิทย์ ฐานวโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐  ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๐ ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้คือ หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ  ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขา
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดประจันตคีรี

พระอธิการประวิทย์ ฐานวโร

วัตถุมงคล วัดประจันตคีรี

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๑๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ                   พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ที่อยู่ วัดประจันตคีรี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ บ้านประจันตคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๒๑๐ ๐๓๒๕