อำเภอไพศาลี

วัดทั้งหมดในอำเภอไพศาลี

อำเภอไพศาลี

วัดเขาดินวนาราม

ตั้งอยู่เลขที่๒ บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดเขาหินกลิ้ง

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓๒ บ้านหินกลิ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดตะกุดภิบาล

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตะกุดภิบาลหมู่ที่ ๗ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดบ่อทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙ บ้านตะกุดพยอม หมู่ที่ ๙ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดพุทธนิมิต

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๗ บ้านเขาหินกลิ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดโพธิ์งาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๓ บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดโพธิ์ทอง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดวังน้ำลัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดหนองโพธิ์ศรี

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดห้วยขว้าว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดเขาหลักชัย

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๕ บ้านเขาหลักชัย หมู่ที่ ๘ ตำบล โพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดคีรีล้อม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ บ้านครีล้อม หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดโค้งสวอง

ตั้งอยู่บ้านโค้งสวอง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดตะเคียนทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดโพธิ์ประสาท

ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ประสาท หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดหนองปลาย

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดเขาช้างฟุบ

ตั้งอยู่บ้านประจันตคีรี (เขาข้างฟุบ) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดนาขอม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านนาขอมหมู่ที่ ๑ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดประจันตคีรี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ บ้านประจันตคีรี หมู่ที่ 5 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดศิริมงคล

ตั้งอยู่บ้านหนองเคล็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดสันติประชาราม

ตั้งอยู่ บ้านวังเงิน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดหนองตกกล้า

ตั้งอยู่บ้านหนองตกกล้า หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดหนองม่วง

ตั้งอยู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดใหม่วารีเย็น

ตั้งอยู่บ้านใหม่วารีเย็น หมู่ที่ ๘ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดคลองมะม่วงเตี้ยง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านเนินมะเกลือหวาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดช่องคีรี

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านช่องคีรี หมู่ที่ ๑ ตำบลตะคร้อ อำเภอเทศไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดตะคร้อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดประชาสามัคคี

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดพระพุทธบาท

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลีจัง หวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดวังกระโดนน้อย

อยู่เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดวังกระโดนใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดโคกเดื่อ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านโคกเดื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดเนินทอง

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดไพศาลี

ตั้งอยู่บ้านห้วยน้ำลาดเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดหนองแทงแรด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหนองแทงแรด หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดหนองเสือ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดห้วยตะโก

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดโคกมะขวิด

เลขที่ ๑ บ้านโคกมะขวิดหมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดบ้านใหม่

หมู่ที่ ๖ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดวังกรด

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดสำโรงชัย

่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลสำโรงชัยอำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดหนองไผ่

ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดซับสมบูรณ์

ตั้งอยู่บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดพุฝรั่ง

ตั้งอยู่บ้านพุฝรั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดระหอกเหียง

ตั้งอยู่บ้านระหอกเหียง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดวังข่อยสามัคคีธรรม

ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘๙ บ้านวังข่อย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดหนองกระทุ่มทอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดหนองสำโรงสามัคคีธรรม

ตั้งอยู่บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดหนองสะแกยาว

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ บ้านหนองสะแกยาว ถนนวังข่อย-ทรัพย์น้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดหัวพุ

ตั้งอยู่บ้านหัวพุ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอไพศาลี

วัดวังเตียน

ตั้งอยู่บ้านวังเตียน หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์