วัดดอนกระชาย

ประวัติ วัดดอนกระชาย

วัดดอนกระชาย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ. ศ. ๒๕๕๑ โดยชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่พักสงฆ์ ต่อมาชาวบ้านดอนกระชายได้ร่วมกันขออนุญาตสร้างวัดต่อกรมการศาสนาและขออนุญาตตั้งวัดในลำดับต่อมา โดยใช้ชื่อ วัดดอนกระชาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปลัดคมสันต์ ญาณวีโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๖๔ ตารางวาโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๗๓๓๕, ๓๘๗๙๔, ๓๙๓๓๔   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ ๖๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๗๓๓๕, ๓๘๗๙๔, ๓๙๓๓๔   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม  เหล็กศาลาการเปรียญ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารไม้ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดวัดหนองพรมหน่อ
  • ทิศใต้: วัดหนองคล่อ
  • ทิศตะวันออก: จดวัดยางขาว
  • ทิศตะวันตก: จดวัดเขาพะแวง

เจ้าอาวาส วัดดอนกระชาย

พระครูปลัดคมสันต์ ญาณวีโร

ที่อยู่ วัดดอนกระชาย

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ ๘ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๕๐๗๒ ๙๓๑๐