วัดไผ่นางเริง

ประวัติ วัดไผ่นางเริง

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือพระครูใบฎีกาอำนวย อตฺดทนฺโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๙๗๓

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียน

เจ้าอาวาส วัดไผ่นางเริง

พระครูใบฎีกาอำนวย อตฺดทนฺโต

วัตถุมงคล วัดไผ่นางเริง

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖0 นิ้วสูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖0 นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว   วัดไผ่นาเริง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๑๙ มีเจ้าอาวาสตามลำดับคือ ๑. พระอธิการ จอย ปภาโต ๒. พระครูฟ้อย โชติโก ๓. พระครูอำนวย อตฺตทนฺโต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายนพ. ศ. ๒๕๕๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

ที่อยู่ วัดไผ่นางเริง

A: เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: