วัดชัยมงคล

ประวัติ วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓ กันยายนพ. ศ. ๒๕๑๙ พื้นที่วัดเป็นที่ราบสูง โดยมี นายต่ำ ปาลวัฒน์, นายเจริญ มีสวย บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และมีนายผา  ฟองน้ำ เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละ ๗ รูป สามเณร ๒ รูปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๗ เมตรยาว ๒๓ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพัทธ์โสตถิคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๔๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๒๐๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๒๓ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๘ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลังจำนวน ๒๐ ห้อง วิหาร กว้าง ๘ เมตรยาว ๘ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๗ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดคลองชลประทาน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดชัยมงคล

พระครูนิพัทธ์โสตถิคุณ

วัตถุมงคล วัดชัยมงคล

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้วสูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้วสูง ๔๘ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปบูชาจำนวน ๕ องค์ เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองเหลือง ๓ องค์และเป็นปูนปั้น ๒ องค์

ที่อยู่ วัดชัยมงคล

A: เลขที่ ๑๖ ๑ / ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๗ ๓๘๗๕