วัดหนองไม้เหนือ

ประวัติ วัดหนองไม้เหนือ

  วัดหนองไม้เหนือ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ. ศ. ๒๕๕๐ โดยมีคุณข้อย เปี่ยมสุข เป็นผู้นำการก่อสร้างวัดและถาวรวัตถุต่าง ๆ   การบริหารและการปกครองมี เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมจิตร สุจิตฺโต 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านหนองไม้
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองไม้เหนือ

พระอธิการสมจิตร สุจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดหนองไม้เหนือ

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐ 

ที่อยู่ วัดหนองไม้เหนือ

A: ตั้งอยู่บ้านหนองไม้เหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: