วัดหนองตะเคียน

ประวัติ วัดหนองตะเคียน

 วัดหนองตะเคียน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดิน สปก. กลุ่มที่ ๑๘๖๔ แปลง ๑๖  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารก่ออิฐเสริมเหล็กทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารก่ออิฐเสริมเหล็ก ๔ หลัง     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่สาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่สาธารณะ

วัตถุมงคล วัดหนองตะเคียน

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๔ นิ้ว สูง ๙๖ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ 

ที่อยู่ วัดหนองตะเคียน

A: ตั้งอยู่บ้านหนองตะเคียนหมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่เล่ย์อำเภอ แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: