วัดเขาเล็บงา

ประวัติ วัดเขาเล็บงา

วัดเขาเล็บงา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๕๔ โดยมีนายเสงี่ยมคงเพชรเป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวิรัตน์ อริโย 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๓๕ ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขามะเกลือ

เจ้าอาวาส วัดเขาเล็บงา

พระอธิการวิรัตน์ อริโย

วัตถุมงคล วัดเขาเล็บงา

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๔๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓

ที่อยู่ วัดเขาเล็บงา

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘๐ / ๑๙๕ บ้านเขาเล็บงา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
T: