วัดประชาสามัคคี

ประวัติ วัดประชาสามัคคี

วัดประชาสามัคคี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ พื้นที่วัดเป็นที่ราบสภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพันธ์ประชามานิต 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่  ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐๔ ไร่   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗. ๕๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มี อาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดลำห้วย
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดประชาสามัคคี

พระครูนิพันธ์ประชามานิต

วัตถุมงคล วัดประชาสามัคคี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้ว สูง ๕๒ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้วสูง ๘๐ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดประชาสามัคคี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ์ ๐ ๕๖๓๕ ๗๐๗๖