วัดมโนราษฎร์

ประวัติ วัดมโนราษฎร์

วัดมโนราษฎร์ ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๘๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนา ชาวบ้านเรียกกันว่า“ วัดหนองตายาย” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ วัดมโนราษฎร์ "เพราะเป็นวัดที่ชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างขึ้น ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๐๕  การศึกษา       มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปลัดอุทิตย์ อาภสฺสโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๔ ไร่ ๓ งานโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๗๐

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนวัดมโนราษฎร์
  • ทิศตะวันออก: จดถนน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนมโนราษฎร์-นากลาง

เจ้าอาวาส วัดมโนราษฎร์

พระครูปลัดอุทิตย์ อาภสฺสโร

วัตถุมงคล วัดมโนราษฎร์

มีพระประธานประจำอุโบสถ สมัยอู่ทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้วสูง ๑๗๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้วสูง ๑๓๔ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๑

ที่อยู่ วัดมโนราษฎร์

A: เลขที่ ๑ บ้านหนองตายายหมู่ที่ ๘ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: