วัดเขาน้อย

ประวัติ วัดเขาน้อย

วัดเขาน้อย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร   การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘   

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๐๗ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๔๘๕ น.ส. ๓ เลขที่ ๓๓๗๒๐ น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๐๙   มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตางรางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๘๗๔ น.ส. ๓ เลขที่ ๔๐๘  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารไม้ ทรงไทยประยุกต์   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ๔ หลัง  วิหาร กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๓.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดสระน้ำ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดเขาน้อย

 มีพระประธานประจําอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔.๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕.๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑

ที่อยู่ วัดเขาน้อย

A: หมู่ที่ ๒ ตําบลท่าตะโก อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: