วัดเกรียงไกรใต้

ประวัติ วัดเกรียงไกรใต้

วัดเกรียงไกรใต้ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๓ มีนามเดิมว่า วัดชุมนุมสงฆ์ หรือวัดชุมสงฆ์ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อนามวัด เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตำบลที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐสมาธิคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๙๓ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา อุโบสถ  กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๑๘ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๒ หลัง วิหาร กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๑๕ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๖ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนรับรอง ๓ หลังปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๙ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำน่าน
  • ทิศตะวันตก: จดหนองน้ำสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเกรียงไกรใต้

พระครูนิวิฐสมาธิคุณ

ที่อยู่ วัดเกรียงไกรใต้

A: ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: