วัดชุมแสง

ประวัติ วัดชุมแสง

วัดชุมแสง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีนามตามชื่อหมู่บ้านมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๑๒-๑๕ รูปสามเณร ๕ รูป เจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ๖ รูป การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม           แผนกธรรมเปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๖ นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในเขตวัดเนื้อที่ ๗ ไร่เศษโดย เปิดเรียน ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ. ศ. ๒๔๙๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาออน พุทฺธธมฺโม

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๐, ๒๔๑ หน้า ๔๐ เลขที่ดิน ๙๙ 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะและบ้านเรือนประชาชน
  • ทิศใต้: จดที่ราชพัสดุ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะและแม่น้ำน่าน
  • ทิศตะวันตก: จดบ้านเรือนประชาชน

เจ้าอาวาส วัดชุมแสง

พระมหาออน พุทฺธธมฺโม

วัตถุมงคล วัดชุมแสง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้วสูง ๖ ศอก ๑ คืบ ๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. รูปปั้นพระครู (ยิ้ม) ๒. พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๙๐ เซนติเมตรสูง ๑. ๒๐ เมตรอยู่ในวิหาร ๓. พระพุทธรูปปูนปั้นที่ศาลาเจริญธรรม ๑ องค์หน้าตักกว้าง ๔ ศอกสูง ๒ เมตร ๕๐ เซนติเมตร ปางมารวิชัยมีนามว่าพระพุทธศากยมุนี สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗,. ๔.พระพุทธรูปปูนปั้นที่ศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๘๐ นิ้ว ห่ม ผ้าลายดอกพิกุล ๑ องค์ ๕. พระพุทธรูปปางมารวิชัย กว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๔๕ นิ้วลงรักปิดทอง ๖. พระโมคคัลลา พระสารีบุตร นั่งพนมมือคุกเข่าสูง ๓๐ นิ้วทั้ง ๒ องค์ ๗. พระพุทธรูปพระประธานในอุโบสถมีพระนามว่า พระพุทธพรรณโณภาสสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๙ มีพระโมคคัลลา พระสารีบุตรยืนพนมมือสูง ๑. ๕๐ เมตรทั้ง ๒ องค์ ๘. รอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปปางมารวิชัยสูง ๑ เมตร ๓ องค์และสูง ๑ ศอก   ๑ คืบ ๓ องค์มีระฆังแขวนอยู่ ๔ ใบเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เซนติเมตร, มีเจดีย์เก่าจำนวน ๒ องค์  

ที่อยู่ วัดชุมแสง

A: เลขที่ ๑๗ บ้านชุมแสง ถนนแสงทองสามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
T: