วัดมฤคทายวัน

ประวัติ วัดมฤคทายวัน

 วัดมฤคทายวัน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๕๑ เดิมเรียกว่า “ วัดตลิ่งสูง ” เพราะตั้งอยู่ริมแม่น้ำ โดยนายสงวน โอภาส เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดและตั้งวัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ วัดมฤคทายวัน ” ทางวัดได้เปิดดำเนินการสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคมพ. ศ. ๒๕๔๕   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พฺระสมุห์ทองใส สุจิตฺโต 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๕๕ ตารางวา น. ส. ๓ เลขที่ ๗  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๘   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดมฤคทายวัน

พฺระสมุห์ทองใส สุจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดมฤคทายวัน

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๘ นิ้ว สูง ๒๐๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕  

ที่อยู่ วัดมฤคทายวัน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านตลิ่งสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
T: