วัดพุทธนิมิต

ประวัติ วัดพุทธนิมิต

 วัดพุทธนิมิต ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคมพ. ศ. ๒๕๑๓ วัดพุทธนิมิตชาวบ้านเรียกว่า“ วัดเขาถ้ำใบไม้” ตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งสถานที่ตั้งวัดนี้มีภูเขามีถ้ำที่สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันนี้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๔ หลวงพ่อจำรัสวิโรจโนเดินธุดงค์มาปักกลดอยู่ในถ้ำใกล้หมู่บ้านโพนทอง ตำบลตาคลี อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ ประชาชนในละแวกนั้นได้นิมนต์ให้ท่านจำพรรษา และสร้างศาลาการเปรียญขึ้น ๑ หลังโดยมีพันโทชอบ อัมพี่นันท์ พร้อมด้วยครอบครัว ได้นำบ้านเก่ามาถวายให้สร้างศาลาการเปรียญ ต่อมาได้สร้างกุฏิเป็นที่อยู่จำพรรษาของพระสงฆ์ โดยมีผู้บริจาคที่ดิน คือ นายประหยัด นางชูศรี โพธิ์เสือ จำนวนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวานอกจากนี้มีชาวบ้านได้ร่วมใจกันจัดซื้อที่ดินถวาย คือนายเหลือ ออกแมน จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวานายแปลก นางทองสุข เพชรยิ้ม จำนวน ๔ ไร่นายมาเรือนปัญจะ จำนวน ๒ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา นายประยูร กรอบทอง จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๗๖ ตารางวาพระรัตนมงคลโมลี เจ้าอาวาสวัดธาตุทองกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ จำนวน ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๓๗ ตารางวาพระครูโสภิตธรรมานุศาสน์เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต พร้อม ด้วยศิษยานุศิษย์ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจำนวน ๘ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวารวมเนื้อที่ทั้งหมดเป็นจำนวน ๔๕ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวาสมเด็จพระสังฆราช (จวนอุฏฐายีมหาเถร) สกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานนามวัดโดยถือเอาเหตุที่ทางวัดได้รับการถวายพระแก้วมรกตจำลองมาเป็นพระพุทธรูปบูชาเป็นครั้งแรกจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดีเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ตั้งเป็นนามทรงตั้งชื่อใหม่ว่า“ วัดพุทธนิมิตการสร้างวัดได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่พ. ศ. ๒๕๐๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๔๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตรเจ้าอาวาสมี "๕ รูปคือ  รูปที่ ๑. พระครูสมุห์ไพโรจน์ คุตฺตธมฺโมพ. ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๗  รูปที่ ๒. พระครูโสภิตธรรมสาสน์ (ณรงค์ เขมโก) พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๙ รูปที่ ๓. พระครูวิสุทธเขมากร (พระมหาชุบ เขมงฺกโร) พ. ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๕ (รักษาการแทน) รูปที่ ๔. พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (พระมหาณัชพล กิจฺจปุญฺโญ) พ. ศ. ๒๕๔๖-ถึงปัจจุบัน การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์(พระมหาณัชพล กิจฺจปุญฺโญ)

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวาน. ส. ๓ เลขที่ 5 หน้า ๒๑๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖. ๕๐ เมตรยาว ๒๒. ๗๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขา
  • ทิศใต้: จดที่ดินของนายประเสริฐ ผิวเณร และนางสง่า สามสี
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนางฮั่ว เพชรยิ้ม
  • ทิศตะวันตก: จดถนนทวีชัย

เจ้าอาวาส วัดพุทธนิมิต

พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์(พระมหาณัชพล กิจฺจปุญฺโญ)

วัตถุมงคล วัดพุทธนิมิต

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๔๐ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๐

ที่อยู่ วัดพุทธนิมิต

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ ถนนทวีชัยหมู่ที่ ๑๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๖ ๑๔๗๕