วัดหนองสีนวล

ประวัติ วัดหนองสีนวล

วัดหนองสีนวล ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๔๔ หลวงพ่อรุ่งได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดหนองสีนวลเพราะท่านได้เห็นนกเขาบินมาเกาะบนต้นไม้มีสีนวลทั้งตัว และได้ตั้งชื่อว่าบ้านหนองสีนวล และวัดหนองสีนวลจนถึงปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๓ เมตรยาว ๓ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม      เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิทัศกิจจาทร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดิน ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่งาน ๓ งาน ๔๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๓๑๕ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลงเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๓๑๘ น.ส. ๓ เลขที่ ๒๘๘๕๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นอาคารไม้ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๒ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๑ เมตรยาว ๑๒ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองสีนวล

พระครูนิทัศกิจจาทร

วัตถุมงคล วัดหนองสีนวล

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๕ นิ้วสูง ๙๙ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๕ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๕

ที่อยู่ วัดหนองสีนวล

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: