วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

ประวัติ วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๔๘ วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง แห่งนี้เป็นวัดที่สร้างมาเมื่อประมาณปีพ.ศ. ๒๔๐๐ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่เศษ ซึ่งในขณะนั้นคณะกรรมการวัดพร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมมือร่วมแรงกันดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะที่มั่นคงเป็นจำนวนมากต่อมาประมาณพ. ศ. ๒๕๔๗ เสนาสนะต่าง ๆ ชำรุดทรุดโทรมเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยชาวบ้านท่ามะพลับบางครัวเรือนได้ย้ายบ้านเรือนไปอยู่ที่อื่นจึงไม่มีคนบูรณะซ่อมแซมเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา คณะกรรมการวัดได้ประชุม และมีมติให้ย้ายสถานที่ตั้ง วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง โดยได้ก่อสร้างใหม่ที่วัดคลองยาง การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมุห์ปิยะวัฒน์ จิตสทฺโธ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๗

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดคลองท่ามะนาว
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

พระสมุห์ปิยะวัฒน์ จิตสทฺโธ

วัตถุมงคล วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

มีพระประธานประจำวัดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๙ นิ้วปางมารวิชัย มีนามว่าสมเด็จพระพุทธโภคทรัพย์

ที่อยู่ วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

A: เลขที่ ๑๕ บ้านท่ามะพลับ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๙๕๗ ๔๔๙๓