วัดยางงาม

ประวัติ วัดยางงาม

วัดยางงาม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๐ วัดยางงามสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยนายบุญ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้บริจาคที่ดินสร้างวัด เดิมเรียกว่า“ วัดแหลมยาง” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๓๙ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภาธรรมสถิต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๖๓ ตารางวา อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๕  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒  หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำปิง

เจ้าอาวาส วัดยางงาม

พระครูนิภาธรรมสถิต

ที่อยู่ วัดยางงาม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: