วัดหัวถนนใต้

ประวัติ วัดหัวถนนใต้

วัดหัวถนนใต้ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ มีนามตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๕.๙๐ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูนิเทศธรรมวัตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๐๒ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๕.๙๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จํานวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ 6 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารไม้ ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทุ่งนา
  • ทิศใต้: จดหมู่บ้านหัวถนนใต้
  • ทิศตะวันออก: จดหมู่บ้านหัวถนนใต้
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้านหัวถนนใต้

เจ้าอาวาส วัดหัวถนนใต้

พระครูนิเทศธรรมวัตร

วัตถุมงคล วัดหัวถนนใต้

มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

ที่อยู่ วัดหัวถนนใต้

A: หมู่ที่ ๒ ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: