วัดสำโรง

ประวัติ วัดสำโรง

วัดสำโรง ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๒๗ วัดสำโรงมีนามตามชื่อบ้าน ซึ่งที่หมู่บ้านนี้เดิมมีต้นสำโรงใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันต้นสำโรงได้โค่นลงแม่น้ำแล้ว ชาวบ้านได้เรียกชื่อวัดว่า วัดสำโรง เมื่อได้สร้างวัดขึ้นมา จึงได้ขนานนามวัด ให้ตรงตามชื่อหมู่บ้านด้วย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ. ศ. ๒๔๔๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบุญคอย สิริคุตฺโต 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๓๐   อาคารเสนาสนะแประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง   วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓. ๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๒ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสำโรง

พระอธิการบุญคอย สิริคุตฺโต

วัตถุมงคล วัดสำโรง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ รูปหล่อพระสังกัจจายน์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว สูง ๒๒ นิ้ว  

ที่อยู่ วัดสำโรง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ถนนน้ำทรง-โกรกพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๔๙๒ ๔๑๔๒