วัดเขาหน่อ

ประวัติ วัดเขาหน่อ

 วัดเขาหน่อ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการไพโรจน์ อินทโชโต 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๒๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๐๐๐ น.ส. ๓ เลขที่ ๖๕ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๑๘ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๙, ๖๐, ๖๗, ๗๐  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ หลัง  วิหาร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขา
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

เจ้าอาวาส วัดเขาหน่อ

พระอธิการไพโรจน์ อินทโชโต

วัตถุมงคล วัดเขาหน่อ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๙ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดเขาหน่อ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๓ บ้านเขาหน่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๖๒๔ ๙๑๑๔