วัดหัวถนนกลาง

ประวัติ วัดหัวถนนกลาง

วัดหัวถนนกลาง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 7 เมตร ยาว ๑๒ เมตร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๒๘๒๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๗ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗ เมตร ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดหมู่บ้านหัวถนนกลาง
  • ทิศใต้: จดถนนสายท่าตะโก-นครสวรรค์
  • ทิศตะวันออก: จดหมู่บ้านหัวถนนกลาง
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้านหัวถนนกลาง

วัตถุมงคล วัดหัวถนนกลาง

มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ พระประธาน ประจําศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๘ นิ้ว สูง ๔๖ นิ้ว

ที่อยู่ วัดหัวถนนกลาง

A: หมู่ที่ 6 ตําบลหัวถนน อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: