วัดธรรมรักขิตาราม

ประวัติ วัดธรรมรักขิตาราม

วัดธรรมรักขิตาราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ เดิมมีนามว่า วัดกระบวยทอง เพราะที่ตั้งวัดมีลำคลองคดมีลักษณะเป็นรูปก้นกระบวย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัด เป็นวัดธรรมรักขิตาราม เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม          พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๖ เมตร การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘   การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูนิภาสิริคุณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๙ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๒๙๘๕   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุภิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖     ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหลวง
  • ทิศใต้: จดโรงสีกำนันดำรงค์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำปิง

เจ้าอาวาส วัดธรรมรักขิตาราม

พระครูนิภาสิริคุณ

วัตถุมงคล วัดธรรมรักขิตาราม

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้ว สูง ๗๔ นิ้ว   พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้ว สูง ๖๘ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดธรรมรักขิตาราม

A: หมู่ที่ ๔ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๓๗๑ ๑๙๓๘๑