วัดตุ๊กแก

ประวัติ วัดตุ๊กแก

วัดตุ๊กแก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสง่า วรปญฺโญ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๕๒๘   มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๕๒๘  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓๑ เมตร ยาว ๔๐.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรงไทย   กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง   ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองห้วยมาลัย
  • ทิศใต้: จดหมู่บ้าน 
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสายดอนคา - วังปลาสร้อย
  • ทิศตะวันตก: จดคลองห้วยน้อย 

เจ้าอาวาส วัดตุ๊กแก

พระสง่า วรปญฺโญ

วัตถุมงคล วัดตุ๊กแก

 มีพระประธานประจําอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๖๘ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ พระประธานประจําศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๗๑ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ที่อยู่ วัดตุ๊กแก

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตุ๊กแกพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตําบลดอนคา อําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๘๑๕๑ ๓๐๒๒