วัดประชาศึกษา

ประวัติ วัดประชาศึกษา

วัดประชาศึกษา ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๖ เมตรยาว ๑๘ เมตร และมีโรงเรียนสระวิทยาของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติของทางราชการตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ด้วย การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประจำ จกฺกธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด ๕๐ ไร่ ๓ งานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๐๗๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางหลวงแผ่นดินพยุหะคีรี-นครสวรรค์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดประชาศึกษา

พระอธิการประจำ จกฺกธมฺโม

วัตถุมงคล วัดประชาศึกษา

 มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๒ นิ้วสูง ๑๑๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๔๗

ที่อยู่ วัดประชาศึกษา

A: เลขที่ ๕ / ๖ บ้านเชิงเขาคีรี ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ ๗ ตำบลยางตาลอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๔๙๑ ๖๓๐๕