วัดบางม่วง

ประวัติ วัดบางม่วง

วัดบางม่วง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๖๑ เดิมมีนามว่า“ วัดอัมพวัน” ต่อมา ได้มีวัดอัมพวันอยู่ใกล้เคียงอีกวัดหนึ่งจึงได้เปลี่ยนนามเป็น“ วัดบางม่วง" ในภายหลังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรกพ.ศ. ๒๓๗๒ ต่อมาพระอธิการบุญเหลือ ชาคโร เป็นเจ้าอาวาส เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๔ ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๑ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประเสริฐธมฺมปาโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๔๒ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๓๗๖๐ อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๔ เมตรเป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง วิหาร กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๐. ๙๐ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดกับทางสาธารณะยาว ๑๐๘ เมตร
  • ทิศใต้: จดกับที่ดินของนายเลื่อนศรีเมืองยาว ๑๔ ๔ เมตร
  • ทิศตะวันออก: จดกับทางหลวงยาว ๑๗๔ เมตร
  • ทิศตะวันตก: จดกับถนนรังสิโยทัยยาว ๑๗๐ เมตร

เจ้าอาวาส วัดบางม่วง

พระอธิการประเสริฐธมฺมปาโล

วัตถุมงคล วัดบางม่วง

มีพระประธานประจำอุโบสถขนาดหน้าตักกว้าง ๕๘ นิ้วสูง ๗๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้วสูง ๔๑ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๑ มี พระประธานในอุโบสถหลังเก่านามว่า "หลวงพ่อโต” และมีเจดีย์ ๒ องค์

ที่อยู่ วัดบางม่วง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖ บ้านม่วงหมู่ที่ ๒ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: